പ്രതികരണം.ഖലീൽശംറാസ്

അവനവനു സ്വയം
ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തിയാണ്
നീ ചെയ്യുന്ന
ഓരോ കാര്യത്തിനും
ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണം.
മറ്റാരെയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി
ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും
നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന
സംതൃപ്തിയാണ്
അവർ കണ്ടു എന്നതിനേക്കാൾ
നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്