നോട്ട് കെട്ടുകളെ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ.ഖലീൽശംറാസ്.

അവ യാത്രയാവുകയാണ്.
ഒരു പാട് പേരെ ധനികരാക്കി
ഒരു പാട് പേരെ
കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക്
തള്ളിയിട്ട്.
ഒരു പാട് സന്തോഷക്കൾക്കും
ദുഃഖക്കൾക്കും സാക്ഷിയായി
അവ യാത്രയാവുകയാണ്.
ഒരു പാട് കൈകളിലൂടെ
കൈമാറി കൈമാറി
ഇവിടെ വരെയെത്തിയെങ്കിലും
വലിയ ക്ഷീണമൊന്നും
അവയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.
ബാങ്കുകളിൽ
കെട്ടുകളായി
കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന
ആ നോട്ട് കെട്ടുകൾ
തങ്ങളുടെ മരണത്തിലേക്കുള്ള
അവസാന യാത്രയിലാണ്.
കൈമാറുന്നതിന് പുറത്ത്
വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ
നീണ്ട നിര കാണാം
ആരെയൊക്കെയോ
പഴിചാരി അവർ
തങ്ങളുടെ വാലപ്പെട്ടസമയം
മാറ്റിവെച്ചാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്