വിമർശനത്തിന്റെ മറുവശം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വിമർശനത്തിനും
ന്യായീകരണത്തിന്റെ
മറുവശം കൂടിയുണ്ട്.
ആ രണ്ടു വശങ്ങൾക്കും
നടുവിൽ
അറിവിന്റെ ചെറിയൊരു
ഭാഗവും.
രണ്ടു വശവും
നോക്കാതെ
അറിവ് നേടാനോ
സത്യം തിരിച്ചറിയാനോ
കഴിയില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്