വിമർശനത്തിന്റെ മറുവശം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വിമർശനത്തിനും
ന്യായീകരണത്തിന്റെ
മറുവശം കൂടിയുണ്ട്.
ആ രണ്ടു വശങ്ങൾക്കും
നടുവിൽ
അറിവിന്റെ ചെറിയൊരു
ഭാഗവും.
രണ്ടു വശവും
നോക്കാതെ
അറിവ് നേടാനോ
സത്യം തിരിച്ചറിയാനോ
കഴിയില്ല.

Popular Posts