സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ സംഘടനയും
മറ്റൊരു സംഘടനയെക്കുറിച്ച്
ഓരോ മുൻധാരണ ഉണ്ടാക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
തികച്ചും വിവേചനവും.
അസത്യവും
നിറഞ്ഞ ആ മുൻധാരണക്കനുസരിച്ചാണ്
അവർ മറ്റുള്ളവരെ
വിലയിരുത്തുന്നത്.
സത്യത്തിന്റെ തികച്ചും
വിപരീതമായ
ഒന്നാണ് പലപ്പോഴും
ആ മുൻധാരണകൾ.
ആ മുൻധാരണ മാറാൻ
ഏക പോംവഴി
പരസ്പരം അടുക്കുക
എന്നതാണ്.
പരസ്പരം അടുപ്പമുള്ള
വ്യക്തികൾക്കും സംഘടനകൾക്കുമിടയിൽ
ഇത്തരം മുൻധാരണകൾ
അപ്രസക്തമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്