സന്തോഷം.ഖലീൽശംറാസ്

സന്തോഷം പുറത്തെവിടെയോ പോയിയോ
മറ്റേതോ ഒരു
സാഹചര്യത്തിൽനിന്നോ
കണ്ടെത്തേണ്ട ഒന്നല്ല.
മറിച്ച് അത് ഈ
നിമിഷത്തിന്റെ അലങ്കാരമാണ്.
നിനക്ക് മുമ്പിൽ
ആരാണോ എന്താണോ
അതിനെ സ്നേഹിക്കുക.
സമാധാനം കൈമാറുക.
അറിവ് അടർത്തിയെടുക്കുക.
അങിനെ സന്തോഷം
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ഭാഗമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras