ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ.ഖലീൽശംറാസ്

ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ
അവസ്ഥ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ജീവനോടെ നിലനിൽക്കുന്ന
ഈ അവസ്ഥയിൽ
നീയെത്രമാത്രം
സന്തോഷവാനും
ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവനും
ആണ് എന്നത്
ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular Posts