ശ്രദ്ധ.ഖലീൽശംറാസ്

വിലപ്പെട്ടതിലെന്തങ്കിലുമൊക്കെ
ശ്രദ്ധിച്ച്
ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ
ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള
വലിയ അവസരമാണ്
മറ്റു പലതിലേക്കും
ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിട്ട്
നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.
എപ്പോഴും നിന്റെ
ശ്രദ്ധയെ നിരീക്ഷിക്കുക.
അതെവിടേക്കാണ്
കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്
എന്ന് അറിയുക.
എന്നിട്ട് അവയെ
ഫലപ്രദമായ ഒരു
ചിന്തയിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്