ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ചീത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ
ഉറച്ചു നിൽക്കാനും
നല്ല തീരുമാനങ്ങളിൽനിന്നും
തെന്നി പോവാനുമുള്ള ഒരു
വലിയ സാധ്യത
നിന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട്
തീരുമാനങ്ങളിൽ
മുന്നിലെ തടസ്സങ്ങളെ
മുഴുവൻ മറികടന്ന്
ഉറച്ചു നിൽക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്