ഇന്നലെകൾക്ക് മാപ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഓരോ
ഇന്നലെകൾക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കുക.
ഇന്നലെകളിൽ നിന്നെ
അലട്ടിയ
ഓരോ പ്രശ്നത്തേയും
ചിന്തകളിൽ നിന്നും
മാറ്റി നിർത്തുക.
എന്നിട്ട് എല്ലാ
ഇന്നലെകളേക്കാളും
മൂല്യമുള്ള
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക്
നിന്റെ ശ്രദ്ധ
പൂർണമായും
കേന്ദ്രീകരിച്ച്
അവിടെ നല്ലത്മാത്രം കണ്ട്
മുന്നേറുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്