ഇന്നലെകൾക്ക് മാപ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഓരോ
ഇന്നലെകൾക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കുക.
ഇന്നലെകളിൽ നിന്നെ
അലട്ടിയ
ഓരോ പ്രശ്നത്തേയും
ചിന്തകളിൽ നിന്നും
മാറ്റി നിർത്തുക.
എന്നിട്ട് എല്ലാ
ഇന്നലെകളേക്കാളും
മൂല്യമുള്ള
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക്
നിന്റെ ശ്രദ്ധ
പൂർണമായും
കേന്ദ്രീകരിച്ച്
അവിടെ നല്ലത്മാത്രം കണ്ട്
മുന്നേറുക.

Popular Posts