നല്ല അനുഭവം. തെളിയുമ്പോൾ.ഖലീൽ ശംറാസ്

ഓർമകളിൽ
ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും
ഒരു നല്ല അനുഭവത്തിന്റെ
ചിത്രം തെളിയുമ്പോൾ
ആ ചിത്രത്തിലേക്ക്
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ
നോക്കുക.
ആ ചിത്രത്തെ
വലുതാക്കി കാണുക.
അതിലെ അനുഭുതികളെ
മനസ്സിലേക്ക് വ്യാപിപിക്കുക.
വർത്തമാന കാലത്തിൽ
അവയെ ആസ്വദിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras