പഠനനിലവാരം.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു വിദ്യാർത്ഥി
പഠനത്തിൽ താഴോട്ട്
പോയാൽ
ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന്
കാരണം എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കണം.
അവന്റെ അദ്ധ്യാപകൻ
വിശ്വസിക്കേണ്ടത്
ഞാനാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിയെന്നാണ്.
രക്ഷിതാക്കളും
വിദ്യാർത്ഥിയുടെ
ആ ഒരവസ്ഥയുടെ
ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം.
അങ്ങിനെ മൂന്നു കൂട്ടരും
സ്വയം ഉത്തരവാദിത്വം
ഏറ്റെടുത്ത്
ഫലപ്രദമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക്
തയ്യാറായാൽ
തീർച്ചയായും
പഠനനിലവാരം ഉയരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras