വാക്ക് പുറത്തെടുക്കും മുമ്പേ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വാക്കും
പുറത്തെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
ആർക്കാണോ
അത് കൈമാറുന്നത്
അവരെ കുറിച്ച്
അറിഞിരിക്കണം.
നിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നോക്കേണ്ടത്
മറിച്ച് അവരുടേതാണ്
നോക്കേണ്ടത്.
നിനക്ക് സംതൃപ്തി നൽകിയ
വാക്ക് അവർക്ക്
നൽകുന്നത് വേദനയാണെങ്കിൽ
ആ വാക്ക്
പുറത്തെടുക്കരുത്.
ആ വാക്കുകൊണ്ട്
അവർക്കുണ്ടാവുന്ന
അനന്തരഫലം
മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കി
അതിനെ അവർക്ക് സമർപ്പിക്കുക.
അവർക്കത് സന്തോഷം
നൽകുമെങ്കിൽ സമ്മാനിക്കുക.
അവരെ വേദനിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ
നിന്നിൽതന്നെ കുഴിച്ചുമൂടുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്