സാഹചര്യങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങളെ
അഭിമുഖീകരിക്കുക.
അല്ലാതെ
തോറ്റോടുകയല്ല വേണ്ടത്
സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്നും
ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല.
കുഴപ്പം
അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ
കഴിയാതെ
പതറിപോവുന്ന നിന്റെ
മനസ്സിനാണ്.

Popular Posts