സാഹചര്യങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങളെ
അഭിമുഖീകരിക്കുക.
അല്ലാതെ
തോറ്റോടുകയല്ല വേണ്ടത്
സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്നും
ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല.
കുഴപ്പം
അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ
കഴിയാതെ
പതറിപോവുന്ന നിന്റെ
മനസ്സിനാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്