അഹങ്കാരം.ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്നിലെ ഗുണങ്ങൾ
അഹങ്കരിക്കാനുള്ളതല്ല.
അത് എളിമയുള്ളവനാക്കാനുള്ളതാണ്.
പലപ്പോഴും
നിന്റെ അഹങ്കാരം
എടുക്കുന്ന ധീര തീരൂമാനങ്ങളാണ്
പിന്നീട് നിന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras