കേന്ദ്രം .ഖലീൽശംറാസ്

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
അനന്തതയോളം
സഞ്ചരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ
ചിന്തകളടങ്ങിയ
മനുഷ്യനാണ്
തന്റെ മനസ്സിനെ
ചെറിയ ഈ ഭൂമിയിലെ
നിസ്സാരമായ എതോ
ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ
തളച്ചിട്ട്
തന്റെ വിശാല സാധ്യതകളെ
ഇല്ലാതാക്കുന്നത്.
ഭൂമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം
നിസ്സാരമാണ്.
മരണം വരെ മാത്രമേ
നിന്റെ ചിന്തകൾക്കും
അതിന്റെ രൂപമായ
മനസ്സിനും
ഈ അനന്ത സാധ്യതകൾ
ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളു.
അതുകൊണ്ട്
അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക
ചിന്തകളെ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ
അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്