കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ.ഖലീൽശംനാസ്

നീ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ
ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
നീ ജീവിതത്തിൽ
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ്
അത്രം.
ആ ചെയ്യലുകളെ
കുടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനുള്ള
അവലോകനമാണ്
കുറ്റപ്പെടുത്തലിലൂടെ
നീ ശ്രവിക്കുന്നത്.
ഇനി നീ മറ്റുള്ളവരെ
കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ
നീ ജീവിതത്തെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ
പാഴാക്കുന്നുവെന്നാണ് അർത്ഥം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras