കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ.ഖലീൽശംനാസ്

നീ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ
ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
നീ ജീവിതത്തിൽ
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ്
അത്രം.
ആ ചെയ്യലുകളെ
കുടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനുള്ള
അവലോകനമാണ്
കുറ്റപ്പെടുത്തലിലൂടെ
നീ ശ്രവിക്കുന്നത്.
ഇനി നീ മറ്റുള്ളവരെ
കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ
നീ ജീവിതത്തെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ
പാഴാക്കുന്നുവെന്നാണ് അർത്ഥം.

Popular Posts