പ്രതികരണം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ സമയവും
ഓരോനോരോന്ന്
പ്രതികരിക്കാൻ
ഓരോരുത്തരുടേയും
മനസ്സ്‌ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ബുദ്ധിയും ആത്മബോധവും
ഉള്ള മനുഷ്യർ
സ്വന്തത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കും
അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മുറിവ്
കണക്കിലെടുത്ത്
പ്രതികരണത്തെ ഉള്ളിൽ
ഒതുക്കും.
എന്നാൽ അത്മബോധവും
മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന കണക്കിലെടുക്കാത്തവരോ
അല്ലെങ്കിൽ
ആ വേദനപ്പിക്കലിനെ
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ആയ ആൾക്കാർ
ആ പ്രതികരണത്തെ
സമൂഹത്തിലേക്കെറിയും.

Popular Posts