പരിണാമം.ഖലീൽശംറാസ്.

മനുഷ്യൻ മരിക്കുകയല്ല
മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക്
പരിണമിക്കുക മാത്രമാണ്
ചെയ്യുന്നത്.
അങ്ങിനെ
പറക്കുന്നതിലൂടെ
മനുഷ്യൻ അനശ്വരനാവുകയാണ്.
പക്ഷെ മനുഷ്യന്
പ്രതികരിക്കാനും
അവന്റെ മുദ്ര
ഈ ഭൂമിയിൽ കൊത്തിവെക്കാനുമുള്ള
അവസരം ഈ ഭൂമി
ജീവിതത്തിലാണെന്ന് മാത്രം.
അടുത്ത പരിണാമ ഘട്ടം
എത് തലത്തിലാവണമെന്ന്
തിരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതും
ഈ ഒരു സമയം
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ്.

Popular Posts