താൽപര്യങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ
മറ്റുള്ളവരുടെകൂടി താൽപര്യമാണ്
എന്ന് ഒരിക്കലും ധരിക്കരുത്.
ഒന്നിനോടുള്ള
അമിത താൽപര്യം
അത് മറ്റുള്ളവരുടെകൂടി
താൽപര്യമാണ് എന്ന
തോന്നൽ നിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കും.
ആ തോന്നൽ
താൽപര്യത്തെ പുറത്ത്
പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള
പ്രേരണയാവും.
പലപ്പോഴും അത്
മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുശിപ്പാവും

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്