താൽപര്യങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ
മറ്റുള്ളവരുടെകൂടി താൽപര്യമാണ്
എന്ന് ഒരിക്കലും ധരിക്കരുത്.
ഒന്നിനോടുള്ള
അമിത താൽപര്യം
അത് മറ്റുള്ളവരുടെകൂടി
താൽപര്യമാണ് എന്ന
തോന്നൽ നിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കും.
ആ തോന്നൽ
താൽപര്യത്തെ പുറത്ത്
പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള
പ്രേരണയാവും.
പലപ്പോഴും അത്
മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുശിപ്പാവും

Popular Posts