അറിവിലൂടെ മാറ്റം.ഖലീൽശംറാസ്

അറിവ് നിന്നിൽ
സ്ഥായിയായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും.
ഓരോ
ജീവിത സാഹചര്യവും
ഒരൊ
വ്യക്തിയും
നിനക്കൊരു ഗുരുവാണ്,
പാവപ്പെട്ടതെന്തൊക്കെയോ
പഠിക്കാനും
അതിലൂടെ
സ്ഥായിയായ മാറ്റം
വരുത്താനും
അവ ഓരോരോ
അവസരം
നിനക്കായി ഒരുക്കി തരികയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras