അറിവിലൂടെ മാറ്റം.ഖലീൽശംറാസ്

അറിവ് നിന്നിൽ
സ്ഥായിയായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും.
ഓരോ
ജീവിത സാഹചര്യവും
ഒരൊ
വ്യക്തിയും
നിനക്കൊരു ഗുരുവാണ്,
പാവപ്പെട്ടതെന്തൊക്കെയോ
പഠിക്കാനും
അതിലൂടെ
സ്ഥായിയായ മാറ്റം
വരുത്താനും
അവ ഓരോരോ
അവസരം
നിനക്കായി ഒരുക്കി തരികയാണ്.

Popular Posts