അവരുടെ ആളാവും. ഖലീൽശംറാസ്

നിത്യവിമർശകർ
അവർ എന്തൊന്നിനെയാണോ
വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
അതിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അവരെത്തിനെയാണോ
നിത്യേന വാമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
അതാണ് അവരുടെ
മനസ്സിലെ
നിത്യ ചിന്തകൾ.
ആ ചിന്തകളിലേക്ക്
അവർ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ
കുറിച്ച് ചെറിയൊരു
അറിവ് വന്നുവീണാൽ മാത്രം മതി.
അവരാരെയാണോ
വിമർശിച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras