അവരുടെ ആളാവും. ഖലീൽശംറാസ്

നിത്യവിമർശകർ
അവർ എന്തൊന്നിനെയാണോ
വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
അതിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അവരെത്തിനെയാണോ
നിത്യേന വാമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
അതാണ് അവരുടെ
മനസ്സിലെ
നിത്യ ചിന്തകൾ.
ആ ചിന്തകളിലേക്ക്
അവർ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ
കുറിച്ച് ചെറിയൊരു
അറിവ് വന്നുവീണാൽ മാത്രം മതി.
അവരാരെയാണോ
വിമർശിച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമാവും.

Popular Posts