വ്യായാമം.ഖലീൽശംറാസ്

വ്യായാമം നിന്റെ
അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ്.
അതിന് സമയം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ
നീ അനുരാഗ്യത്തിനും
പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിനും
വലിയ അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.
മുശാപ്പും നീട്ടിവെയ്പ്പുമില്ലാതെ
വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള
സമയം കണ്ടെത്തുക.
വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള
ഉൾപ്രേരണ സൃഷ്ടിക്കുക.

Popular Posts