പരാജയന്തെ വിജയമാക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

പരാജയത്തെ കൂടെ കൂട്ടുക.
പോരായ്മകൾ പഠിക്കുക.
തിരുത്തുക.
നിന്റെ ലക്ഷ്യം കാണിച്ചു
കൊടുക്കുക.
നല്ല പരിശീലനം
നൽകുക.
മുശിപ്പിന്റേയും
നീട്ടിവയ്പ്പിന്റേയും
വഴിയിൽനിന്നും
മാറി
ഈ നിമിഷത്തിന്റേയും
പ്രയത്നത്തിയുടേയും
വഴിയിലേക്ക്
യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കുക.
അപ്പോഴേക്കും
പരാജയം ഏറ്റവും
ഉത്തമ വിജയമായി
നിന്റെ ജീവിതത്തിനു മുന്നിൽ
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും.

Popular Posts