പരാജയന്തെ വിജയമാക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

പരാജയത്തെ കൂടെ കൂട്ടുക.
പോരായ്മകൾ പഠിക്കുക.
തിരുത്തുക.
നിന്റെ ലക്ഷ്യം കാണിച്ചു
കൊടുക്കുക.
നല്ല പരിശീലനം
നൽകുക.
മുശിപ്പിന്റേയും
നീട്ടിവയ്പ്പിന്റേയും
വഴിയിൽനിന്നും
മാറി
ഈ നിമിഷത്തിന്റേയും
പ്രയത്നത്തിയുടേയും
വഴിയിലേക്ക്
യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കുക.
അപ്പോഴേക്കും
പരാജയം ഏറ്റവും
ഉത്തമ വിജയമായി
നിന്റെ ജീവിതത്തിനു മുന്നിൽ
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്