കുട്ടികളെ ഫുട്ബോൾ പോലെ. ഖലീൽ ശംറാസ്

ശരിക്കും പല രക്ഷിതാക്കൾക്കും
കുട്ടികൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ പോലെയാണ്.
അവരോട് രക്ഷിതാക്കൾ
പരസ്പരം മൽസരിച്ച് തർക്കിച്ച്
കുട്ടികളെ ഒരു പന്തുപോലെ
തട്ടി കളാക്കുകയാണ്.
കളിയുടെ അവസാനത്തിൽ
കുട്ടിയും രക്ഷിതാവും
തോൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്