ഒറ്റക്ക് യാത്രയാവേണ്ടതുണ്ട്.ഖലീൽശംറാസ്

സമൂഹവും
സാമുഹിക ബാധ്യതകളും
വേണ്ട എന്നല്ല.
സമൂഹത്തിലെ
അനുഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
സ്വന്തം മനസ്സിനെ
കഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ
ഒന്നോർക്കുക.
ഇതേ പോലെ
സമൂഹത്തിൽ
പല വേണ്ടാചർച്ചകളും
അരങ്ങു തകർക്കുന്നതിനിടയിൽ
ഒറ്റക്ക് നിനക്ക്
യാത്രയാവേണ്ടതുണ്ട്.

Popular Posts