കഥ മാറ്റാം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഇന്നലെകളിലെ
പൂവണിയാത്ത
ഓരോ ആഗ്രഹത്തിനും
മനസ്സിലെ ചിന്തകളിലൂടെ
മറ്റൊരു കഥ കുറിച്ച്
നിനക്ക് സന്തോഷം
നൽകിയ രീതിയിൽ
മാറ്റിയെഴുതുക.
അനുഭവങ്ങളേയും
സ്വപ്നക്കളേയും
വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത
നിന്റെ ഉപബോധമനസ്സ്
യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് കരുതി
എല്ലാ നല്ല അനുഭൂതികളും
നിന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച് തന്നുകൊള്ളും.

Popular Posts