മനുഷ്യാത്മാവുകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നീ നിന്റെ കണ്ണാടിയിലും
ചുറ്റും കുറേ
മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളെ
കാണുന്നുവെങ്കിൽ
ഈ കൊച്ചു ഭൂമിയിൽ
കുറേ
അനന്തവിശാലമായ
ആത്മാവുകളെ
ഒന്നു പരീക്ഷിക്കാനായി
നിയോഗിക്കപ്പെട്ടുവെന്നേ
അതിനർത്ഥമുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്