പ്രതികരണങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതികരണമല്ല
മറിച്ച്
അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളോടുള്ള
നിന്റെ പ്രതികരണമാണ്
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ
ബാധിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് പ്രതികരണങ്ങളെയല്ല
മറിച്ച് അവയെ
നീ കൈകാര്യംചെയ്യുന്ന രീതി
ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്