തീക്കട്ട.ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റൊരാൾക്ക് നേരെ
എറിയാൻ തീക്കട്ടയും
കയ്യിൽ പിടിച്ചു നടക്കുന്നവർ
സ്വന്തം കൈ പൊള്ളിക്കാതെ
മറ്റൊരാൾക്ക്നേരെ
എറിയാൻ കഴിയില്ല
എന്ന സത്യം മറക്കുന്നു.
ഏറു കൊണ്ടാൽ
തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ടും
കിട്ടുമെന്നതും മറക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്