ഭാഗ്യം. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
ഏറ്റവും വലിയ
ഭാഗ്യവും അൽഭുതവും
നീ ഇപ്പോൾ
ജീവിക്കുന്നുവെന്നതാണ്.
ആ ഒരു ജീവിതം
മരണത്തിനു കീഴടങ്ങാതെ
നിൽക്കുന്നതിന്
നന്ദി കാണിക്കാൻ
നീ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

Popular Posts