ജീവിക്കുന്ന ശവങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ പുറത്തെ
സാഹചര്യങ്ങളെ
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട മനസമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണമാകുന്നുവെങ്കിൽ
നീ ആ സാഹചര്യത്തിന്റെ
അടിമയാണ്.
മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി
കാരണം നീ നിന്റെ
മനശാന്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ
നീ അയാളുടെ അടിമയാണ്.
ഇനി ഒരു ശത്രുപക്ഷത്തെ
കുറിച്ചോർത്താണ്
നിന്റെ മനസ്സിൽ ദുശിച്ച
ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ
നീ ആ ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ
അടിമയാണ്.
അവിടെയൊക്കെ
നിനക്ക് നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തിൽനിന്നും
മാലിന്യങ്ങൾ ശേഘരിച്ച്
അവ ഭക്ഷിച്ച്
സ്വയം ജീവിക്കുന്ന ശവങ്ങൾ ആവുകയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras