വിവാദം വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ വിവാദവും
വലിയൊരു അറിവിന്റെ
ലോകത്തിലേക്കുള്ള
വാതിലാണ്
തുറന്നുതരുന്നത്.
പലപ്പോഴും പലരും
പലതും പഠിക്കാനും
അതിന്റെ ശരി
മനസ്സിലാക്കാനും
സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്
വിവാദ വിഷയങ്ങൾ
ചർച്ചകളിൽ വരുമ്പോഴാണ്.
ഓരോ വിവാദത്തേയും
മനസ്സമാധാനത്തിനു
പോറലേൽപ്പിക്കാൻ
കാരണമാക്കാതെ
അറിയാനും പഠിക്കാനുമുള്ള
അവസരമാക്കുക.

Popular Posts