ബന്ധങ്ങൾ അകലാതിരിക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

അകന്നതിനെ
അടുപ്പിക്കുക എന്നത്
ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.
ക്ഷമ കൈകൊണ്ടും
വിട്ടുവീഴ്ചചെയ്തും
വൈകാരികതയെ നിയന്ത്രിച്ചും
പരിവർത്തനം ചെയ്തും
അകലാതെ നോക്കലാണ്
ഏറ്റവും എളുപ്പം.

Popular Posts