നിന്നെ കീഴടക്കാൻ ആർക്കുമാവില്ല. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
അനന്ത സാമ്പ്രാജ്യത്തിൽ
നുഴഞ്ഞുകയറി
അതിന്റെ ശാന്തതയെ
അക്രമിച്ചു കീഴടക്കാൻ
ഒരാൾക്കുമാവുന്നില്ല.
ഇനി ആ സാമ്പ്രാജ്യത്തിലെ
ശാന്തത നഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ
കാണുന്നുവെങ്കിൽ
അത് നീ സ്വയം
ഒരു ബോംബായി
പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ്.

Popular Posts