നിന്നെ കീഴടക്കാൻ ആർക്കുമാവില്ല. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
അനന്ത സാമ്പ്രാജ്യത്തിൽ
നുഴഞ്ഞുകയറി
അതിന്റെ ശാന്തതയെ
അക്രമിച്ചു കീഴടക്കാൻ
ഒരാൾക്കുമാവുന്നില്ല.
ഇനി ആ സാമ്പ്രാജ്യത്തിലെ
ശാന്തത നഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ
കാണുന്നുവെങ്കിൽ
അത് നീ സ്വയം
ഒരു ബോംബായി
പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras