നല്ല മനസ്സ്.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ അറിവും
ആഗ്രഹങ്ങളും
വിചാരങ്ങളും
വികാരങ്ങളും
ചേർന്ന് നിന്റെ മനസ്സുണ്ടാവുന്നു.
നല്ല മനസ്സാണ്
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ
അതിനെ
നല്ല അറിവുകൾകൊണ്ടും
നല്ല ചിന്തകൾക്കാണ്ടും
പോസിറ്റീവായ വികാരങ്ങൾകൊണ്ടും
ധന്യമാക്കുക.
നല്ല മനസ്സ് നിന്നെ
നല്ല മനുഷ്യനാക്കും.

Popular Posts