കുറ്റപ്പെടുത്തൽ.ഖലീൽ ശംറാസ്.

ഇവിടെ ഒരു സംഘം
മറ്റൊരു സംഘത്തെ
കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്
ആ സംഘത്തിന്റെ
പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാണ്
എന്ന് ധരിക്കരുത്
മറിച്ച്
അങ്ങിനെ പ്രതികരിച്ചാലേ
അവർക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളു
എന്നത് കൊണ്ടാണ്.

Popular Posts