നിന്റെ സ്വപ്നം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ
ഒരു നോക്കുപോലും കാണാത്തവരോട്
നീ നിന്റെ
ജീവിത ലക്ഷ്യം
സഫലമാവുമോ എന്ന്
അന്വേഷിക്കരുത്.
അവർ മിക്കവാറും
നൽകുന്ന ഉത്തരം
സാധ്യമല്ല എന്നായിരിക്കും.
കാരണം അവർ
നീ കണ്ടപോലെ
ഒരു സ്വപ്നംപോലും
കാണാൻ
ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്തവരാണ്.
നീ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക.
സാധ്യമാണ് എന്ന് ഉറച്ച്
വിശ്വസിക്കുക.
അടിപതറാതെ
ലക്ഷ്യസഫലീകരണത്തിന്റെ
വഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്