ഫലം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടും
ഏറ്റവും സുന്തരകരമായ
ഒരോർമ്മയായി
പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന
ഒരു ദിവസം ഉണ്ട്.
അത് അതിന്റെ
ശരിയായ ഫലം
വന്നെത്തുന്ന ദിവസമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras