ഗതി.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിൽ കൂടുതൽ മുഴുകി
നിൽക്കുന്ന ചിന്തയേതെന്ന്
നിരീക്ഷിക്കുക.
അതാണ് നിന്റെ
ജീവിതിത്തിന്റെ ഗതി
നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
അവിടെ നെഗറ്റീവായ
നിരാശകളും പേടിയും
ഒക്കെയാണ് വാഴുന്നതെങ്കിൽ
നിന്റെ ഗതി
അതേ വഴിയിലാണ്.
ഇനി അവിടെ സന്തോഷവും
സ്നേഹവുമൊക്കെയാണ്
വാഴുന്നതെങ്കിൽ
നിന്റെ ഗതിയും അതാണ്.

Popular Posts