അടിമത്വം.ഖലീൽ ശംറാസ്.

ഇവിടെ അടിമത്വം
എന്നതൊന്നില്ല.
എനി നീ ആരുടേയോ
അല്ലെങ്കിൽ
എന്തെങ്കിലുമൊന്നിറേയോ
അടിമയായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ.
അത് നീ നിന്റെ
ചിന്തകളിൽ
ആരേയോ
അല്ലെങ്കിൽ
എന്തിനേയോ
യജമാനനായി
നിശ്ചയിച്ചതുകൊണ്ടാണ്.

Popular Posts