അടിമത്വം.ഖലീൽ ശംറാസ്.

ഇവിടെ അടിമത്വം
എന്നതൊന്നില്ല.
എനി നീ ആരുടേയോ
അല്ലെങ്കിൽ
എന്തെങ്കിലുമൊന്നിറേയോ
അടിമയായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ.
അത് നീ നിന്റെ
ചിന്തകളിൽ
ആരേയോ
അല്ലെങ്കിൽ
എന്തിനേയോ
യജമാനനായി
നിശ്ചയിച്ചതുകൊണ്ടാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്