ചാഞ്ചാടുന്ന മാനസികാവസ്ഥ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ
പുറം സാഹചര്യങ്ങൾക്കും
വ്യക്തികൾക്കും അനുസരിച്ച്
ചാഞ്ചാടുന്നുവെങ്കിൽ
നീ അവയുടെ അടിമയാണ്.
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും
മുറുകെപിടിച്ച്
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ
ചാഞ്ചാടാതെ നിലനിർത്തുക.
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക്
അടിമപ്പെടാതെ
സൂക്ഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്