ചാഞ്ചാടുന്ന മാനസികാവസ്ഥ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ
പുറം സാഹചര്യങ്ങൾക്കും
വ്യക്തികൾക്കും അനുസരിച്ച്
ചാഞ്ചാടുന്നുവെങ്കിൽ
നീ അവയുടെ അടിമയാണ്.
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും
മുറുകെപിടിച്ച്
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ
ചാഞ്ചാടാതെ നിലനിർത്തുക.
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക്
അടിമപ്പെടാതെ
സൂക്ഷിക്കുക.

Popular Posts