തന്റെ ലോകം.ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യന് സ്വയം ഒരു
ധാരണയുണ്ട്.
എന്റെ ലോകം എനിക്ക്
ചുറ്റുമാണ് എന്ന്.
പക്ഷെ ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
ലോകം അവന്റെ ഉള്ളിലാണ്.
പുറം ലോകത്ത്
കണ്ടും കേട്ടും
അറിഞ്ഞുമുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ
തന്റെ തലച്ചോറിൽ
പകർത്തിയതിനെയാണ്
ഓരോ വ്യക്തിയും അവന്റെ
ലോകം എന്ന് വിളിച്ചത്.
ആ പകർത്തപ്പെട്ട ലോകം
പുറത്തല്ല
മറിച്ച് തന്റെ ഉള്ളിൽതന്നെയാണ്
എന്ന ബോധ്യം
എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം.
അപ്പോഴും പുറത്തെ
പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം
തന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടാതെ
കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്