എന്ത് കാണണം? ഖലീൽശംറാസ്

ഒരോ മനുഷ്യന്റേയും
വാക്കുകൾക്കും
പ്രവർത്തികൾക്കും
പിറകിലെ
അവരുടെ
ചിന്താധാരകളും
മനോഭാവവുമാണ്
നീ കാണേണ്ടത്.
അല്ലാതെ നിന്റെ
ചിന്തകൾക്കും മനോഭാവത്തിനും
മുന്നിലെ ഫലമായി
അവരുടെ വാക്കുകളേയും
പ്രവർത്തികളേയും
കാണരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്