കുട്ടിയെ പോലെ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് എത്ര
എള്ളുപ്പത്തിലാണ്
ഒരു സദസ്സ് കയ്യിലെടുക്കുന്നത്.
സീരിയസ് ചർച്ചകൾ
നടക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിലേക്ക്
ഒരു കുസൃതി ചിരിയുമായി
ഒരു കുഞ്ഞ് മുട്ടിട്ട് ഇഴഞു വന്നാലുള്ള
ഒരവസ്ഥ ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ
പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയെ അനുകരിച്ച്
ആ സദസ്സും
കുട്ടിയോടൊപ്പം ചിരിക്കും.
കുട്ടിയെ കളിപ്പിക്കും.
നിന്റെ മനസ്സിലെ
ഓരോ നല്ല സ്വഭാവഗുണവും
ആ കുട്ടിയെപോലെയാണ്.
നിന്റെ പോസിറ്റീവ്
ഗുണങ്ങളുമായി
നിന്റെ സ്നേഹവും
അറിവും കൈമാറാൻ
പാകത്തിൽ തയ്യാറാക്കി
സമൂഹത്തിലേക്ക്
ആ കുട്ടിയെപോലെ കടന്നു ചെല്ലുക.
നിന്റെ പോസിറ്റീവ്
മനോഭാവത്തിന്റെ താളത്തിൽ
സമൂഹവും കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്