പഠനനിലവാരം.ഖലീൽശംറാസ്.

അവരുടെ പഠനത്തിനായി
വീതിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട
പാലപ്പെട്ട സമയത്തിൽ
കുത്തിനിറയ്ക്കാൻ
മറ്റെന്തൊക്കെയോ
ഒരുക്കി കൊടുത്തത് ആരാണ്?
അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ്.
ടെക്നോളജിയെ
ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ
അറിയാത്ത
എന്നാൽ ദുരുപയോഗം
ചെയ്യാൻ ശരിക്കും
അറിയുന്ന
കുട്ടികൾക്ക് അത് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു.
എന്നിട്ട് പഠനനിലവാരം കുറഞ്ഞപ്പോൾ
ആ കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും.
ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ
പഠന നിലവാരം കുറയുന്നുവെങ്കിൽ
അതിന് പ്രധാന കാരണം
രക്ഷിതാക്കൾ ഒരുക്കി കൊടുത്ത
സാഹചര്യങ്ങൾ ആണ്.
കുട്ടിയുടെ പഠനനിലവാരം
ഉയരണമെങ്കിൽ
കുട്ടികൾക്ക് അതിനനുയോജ്യമായ
സാഹചര്യം പക്വതയെത്തിയ
രക്ഷിതാക്കൾ ഒരുക്കികൊടുത്തേ പറ്റൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്