പ്രാർത്ഥന. ഖലീൽശംറാസ്

പ്രാർത്ഥന ഒരു യാത്രയാണ്.
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ
അത്ഭുതങ്ങളായ അൽഭുതങ്ങളിലൂടെ
സഞ്ചരിച്ച്.
കാരുണ്യത്തിന്റെ
അതി സുന്തര കാഴ്‌ചകളും
അനുഭുതിയും ആസ്വദിച്ച്.
മനസ്സിൽനിന്നും
മറ്റെല്ലാത്തിനോടുമുള്ള അടിമത്വംമാറ്റി,
പ്രപഞ്ചത്തെ മൊത്തവും
അതിന്റെ സസൂക്ഷമ കണ്ടിയയായ
അറ്റത്തിനേയും പരിപാലിക്കുന്ന,
അതിന്റെയൊക്കെ
ജീവന്റെ ജീവനായ
ദൈവത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര.
മനസ്സിൽ അദുഭവിക്കുന്ന
എല്ലാ വിഷമങ്ങളും
നിസ്സാരമെന്ന്
തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
അവ അലിഞ്ഞില്ലാതായിപ്പോവുന്ന യാത്ര.
അതാണ് പ്രാർത്ഥന.
പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും
വിരമിച്ച മനുഷ്യന്
ലഭിക്കുന്നത്
സമാധാനവും ധൈര്യവും
ആത്മവിശ്വാസവുമാണ്.
അത് മനസ്സിൽ
സ്നേഹം നിറക്കുന്നു .
പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട്
ഇതൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ
പ്രാർത്ഥനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്.
നീ ചെയ്തത്
പ്രാർത്ഥനതന്നെയായിരുന്നോ
എന്ന് പുനപരിശോധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്