ചിന്താവിഷയങ്ങൾ.ഖലിൽശംറാസ്

ഓരോ വ്യക്തിയും
ഓരോ സാഹചര്യവും
നിന്റെ മനസ്സിൽ
ഓരോരോ ചിന്താവിഷയങ്ങൾക്ക്
വിത്തുപാകിയാണ്
കടന്നു പോവുന്നത്.
അതിൽ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ
എത്രയും വേഗത്തിൽ
നിന്നിലെ നിയന്ത്രണം
ഏറ്റെടുക്കാൻ
പാകത്തിലുള്ളവയായതിനാൽ
അവ പെട്ടെന്ന്
നിന്നിൽ പടർന്നുവ്യാപിക്കുന്നു.
നിന്റെ ചിന്തകൾക്ക്മീതെ
നിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം
ഉണ്ടായാൽ
ഈ ഒരു വ്യാപനം
അസാധ്യമാണ്.
അതുകൊണ്ട് നിന്റെ
ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
പഠിക്കുക.

Popular Posts