ആത്മാഭിമാനം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
മൂല്യം എന്നത്
അവന്റെ ആത്മാഭിമാനമാണ്.
അല്ലാതെ സമൂഹം
അവന് ചാർത്തികൊടുത്ത
പദവികളോ
വരുമാനമോ അല്ല.
എല്ലാ മനുഷ്യരും
സ്വയം ആത്മാഭിമാനം
ഉള്ളവരാണ് എന്ന
ഉറച്ച വിശ്വാസം
മുറുകെ പിടിച്ച്
അതിന്
ഒരു പോറലും ഏൽക്കാത്ത
രീതിയിലാവണം
നീ സമൂഹത്തിലെ
ഓരോ വ്യക്തിയുമായും
സംവദിക്കാൻ.

Popular Posts