മൽസരം.ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ നിനക്കാരോടും
മൽസരിക്കാനില്ല.
ആരാടും താരതമ്യപ്പെടുത്താനുമില്ല.
എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരാണ്.
പക്ഷെ നിനക്ക്
മൽസരിക്കാനും
താരതമ്യപ്പെടുത്താനും
ഒരാൾ ഇവിടെയുണ്ട്.
അത് മറ്റാരുമല്ല
മറിച്ച് നീ തന്നെയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്