ആവർത്തനങ്ങൾ വിരസത.khaleelshamras

ആവർത്തനങ്ങൾ
വിരസതയുണ്ടാക്കും.
മറ്റുള്ളവരോട് ഒരേ കാര്യം
തുടർച്ചയായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ
അതവരിൽ മുശിപ്പുണ്ടാക്കും.
നിന്റെ സംസാരത്തിൽനിന്നും
ഇതുപോലെ ഒരു സമീപനം
വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്